Polityka prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności SO DRINK sp zo.o.

 

Szanujemy Twoje dane osobowe oraz prawo do prywatności.
      Wiemy jak cenne są dane, które nam powierzasz korzystając z usług naszych stron www. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na nas, aby zapewnić Twoim danym bezpieczeństwo oraz umożliwić Ci kontrolę nad nimi. W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych przygotowaliśmy zaktualizowaną Politykę Prywatności. 


POLITYKA PRYWATNOŚCI SO DRINK SP ZO.O.

 • 1 Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem danych osobowych jest firma SO DRINK sp zo.o. z siedzibą w Warszawie  przy ul.Podróżniczej 5 03-111 Warszawa,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy,  Xiii Wydził Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001083312, NIP: 5252989303, REGON: 52752237 , kapitał zakładowy  w całości wpłacony wynosi 5000 zł (dalej: „Administrator”).
 2. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych przez SO DRINK sp zo.o odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa (w tym także prawa unijnego), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie czyje i jakie dane osobowe przetwarzamy, a także w jakim celu i przez jaki okres czasu. Przygotowana przez nas Polityka Prywatności ma za zadanie wypełnić również - nałożony na nas przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa  - obowiązek informacyjny.
 4. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek kluczowych pojęć stosowanych w Rozporządzeniu RODO lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

 

Słowniczek: 


 1. I)"dane osobowe"oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); 
  Są to więc informacje takie jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, wiek, płeć, identyfikator internetowy jakim jest adres IP lub pliki cookies (potocznie zwane ciasteczkami), a także adres zamieszkania czy numer kontaktowy. 
 2. II)"przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

III) "ograniczenie przetwarzania" oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

 1. IV)"profilowanie"oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania, lokalizacji;
 2. V)"pseudonimizacja"oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 3. VI)"zbiór danych"oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

VII) "administrator" oznacza SO DRINK sp zo.o. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Podróżniczej 5, 03-111 Warszawa,, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

VIII) "podmiot przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora w oparciu o zawartą między administratorem a podmiotem przetwarzającym umowę;

 1. IX)"odbiorca"oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią;
 2. X)"strona trzecia"oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które - z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe;
 3. XI)"zgoda"osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

XII) "naruszenie ochrony danych osobowych" oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

XIII) "dane biometryczne" oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak np. wizerunek twarzy;

XIV)  „użytkownik” oznacza każdą osobę, która samodzielnie i dobrowolnie poda swoje dane osobowe administratorowi korzystając z udostępnionego przez niego serwisu/strony www; 

 1. XV)„RODO”– oznacza Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady UE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r., a jego postanowienia obejmują szereg państw – w tym Polskę;

XVI) „UODO” – Ustawa o  Ochronie Danych Osobowych -  obecnie obowiązująca ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”, a po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych zapewniającej stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Rzeczpospolitej Polskiej.

XVII) „ADO” – Administrator Danych Osobowych, czyli w praktyce niemal każdy podmiot działający na rynku, również firma SO DRINK sp zo.o.. W szczególności może to być osoba fizyczna, prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który „samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

 

 1. Na potrzeby lepszego zrozumienia Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, a termin „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach na stronach, podstronach czy dedykowanych zakładkach serwisów www są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • 2 Administrowanie Danymi Osobowymi
 1. Jesteśmy  administratorem danych osobowych naszych Użytkowników. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto na na stronie

https://www.sotinatural.com/ to przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: adres e-mail, adres IP, imię, nazwisko, płeć, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego. Jesteśmy  także administratorem danych osobowych osób zapisanych do wysyłki newslettera. 

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są:
 2. a)zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 3. b)zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 4. c)w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i ukształtowania treści zawieranej pomiędzy Tobą a nami Umowy, jej zmiany bądź  rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, do udziału w konkursach, akcjach promocyjnych, programie konsumenckim, itp.),
 5. d)w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. kwestii bezpieczeństwa związanych z zabezpieczeniem danych osobowych na stronach www, udzielaniem odpowiedzi na spływające zapytania ze strony Użytkowników, przetwarzaniem danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z udzielonymi przez Użytkowników zgodami, etc.), przy czym przetwarzanie nie narusza Twoich praw i wolności,
 6. e)w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą  - na przykład: jeśli zapisałeś się do wysyłki newslettera i wypełniłeś formularz kontaktowy lub rejestracyjny na naszej stronie internetowej, to wówczas Twoje dane osobowe będą przetwarzane  w celu przekazywania naszego newslettera.
 7. Korzystamy  z prawa podejmowania decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych naszych Uczestników (tzw. „profilowania”). Decyzje te jednak w żaden sposób nie wpływają na Twoje prawa lub obowiązki (szerzej: § 3 pliki cookies).
 8. Każda osoba, której danymi osobowymi administrujemy ma prawo dostępu w dowolnym czasie do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez SO DRINKsp zo.o.. możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: ania@group.pl

Jeżeli posiadasz konto na  https://www.sotinatural.com/   to możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem tego konta, po uprzednim zalogowaniu lub pod adresem e-mail: https://www.sotinatural.com/

 1. Informujemy, że zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem możemy przetwarzać Twoje dane osobowe po rozwiązaniu zawartej miedzy nami umowy lub po cofnięciu przez Ciebie udzielonej nam zgody -  w zakresie wynikającym z przepisów prawa (np. do czasu przedawnienia roszczeń, w celach podatkowych i/lub księgowych).
 2. Usunięcie Twoich danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia udzielonej przez Ciebie  zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, a także w wyniku zrealizowania wiążącej nas umowy. Jednocześnie informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 3. W związku z realizacją celów wskazanych w ust. 2, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi prawne, audytowe, pocztowe i kurierskie oraz agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych). Aktualna lista odbiorców jest dostępna na żądanie u Administratora.
 4. Mamy prawo udostępnić Twoje dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Twoje dane nie zostaną przez nas przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mając na uwadze najwyższy stopień ochrony Twoich danych osobowych, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak  pseudonimizacja, szyfrowanie danych oraz kontrola dostępu. Wdrożone środki minimalizują ryzyko ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.  
 7. Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie osoby wyraźnie do tego   przez nas upoważnione albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.


 8. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  - umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  - prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu daautop
  nych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • 3 Pliki cookies
 1. Na naszych stronach internetowych https://www.sotinatural.com/ używamy plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 

 1. Gromadzone informacje za pomocą cookies dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

 1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji
  o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi Google takich jak Google Analytics czy Google AdWords udostępnionych przez Firmę Google, które rejestrują zachowanie użytkowników na stronach www oraz analizują konwersję Google. 


 2. Współpracujemy z firmą Google i korzystamy z narzędzi analitycznych Google
  w celu ulepszania oferowanych przez nas usług. Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną Polityką Prywatności Google, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku, dostępną pod linkiem:  https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.

 

 1. Pliki Cookies identyfikują Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryn www, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody dla Użytkowników korzystających z naszych serwisów www i móc optymalizować je na potrzeby naszych Użytkowników.

 

 1. Na naszych witrynach www wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 2. a)„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisów, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania tożsamości w ramach serwisów;
 3. b)pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisów;
 4. c)„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i serwisów;
 5. d)„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. e)„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
  Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie www pod poniższym linkiem: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 8. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, adres do wysyłki, płeć, oraz inne, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając dany formularz kontaktowy lub rejestracyjny wyraźnie wyraził na to zgodę poprzez zaznaczenie danej zgody. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej umowy/funkcji w ściśle określonym czasie zgodnie z wyrażoną przez Użytkownika zgodą. Użytkownik w każdej chwili w dowolnym czasie może dokonać zmian w swoich danych osobowych, a także cofnąć udzieloną wcześniej zgodę. Udzielenie zgody przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.
 9. Na naszych serwisach www zapewniamy przekierowania do kanałów Social Media takich jak Facebook czy Youtube. Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności oraz zmianami w zakresie ochrony danych osobowych dostępnych na stronach naszych Partnerów.  Jednocześnie informujemy, że współpraca z n/w podmiotami nie oznacza, że posiadamy jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie czy zawartość wymienionych serwisów. Wymienione serwisy prowadzą własną działalność - niezależnie od nas. Nie mamy wpływu także na stosowaneprzez wskazane serwisy zasady ochrony danych osobowych. Pragniemy, abyś wiedział, że n/w podmioty są odrębnymi serwisami i powinieneś każdorazowo zapoznać się z ich Polityką Prywatności, a także zastanowić się, czy godzisz się na przedstawione przez nich zasady.   
 10. a)Regulamin Facebooka:
  https://www.facebook.com/legal/terms/update
 11. b)Zasady dotyczące danych, które przetwarzane są w celu obsługi Facebooka, Instagramu, Messengera i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook:
  https://www.facebook.com/about/privacy/update
 12. c)Pliki cookie i pozostałe technologie pamięci na Facebooku:
  https://www.facebook.com/policies/cookies/
 13. d)Polityka Prywatności Google:
  https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl
 • 4 Twoje uprawnienia
 1. Swoje dane osobowe podajesz nam dobrowolnie, korzystając z naszych stron www.
 2. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec SO DRINK sp zo.o. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: ania@sogroup.pl

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 • 5 Zmiana Polityki prywatności

Nasza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Jej aktualna wersja jest zawsze dostępna pod adresem: https://www.sotinatural.com/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl