Wersje językowe
Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu: „#wtajemniczeniwzielone”

I. Informacje ogólne.

1. Organizatorem Konkursu jest: Piotr Cajdler Managment z siedzibą w Smardzewie przy ul. Leonardów 9, 95-002 Warszawa, NIP: 7321998098, REGON: 100831962 (dalej „Organizator”).

1. Fundatorem jest SOTI Natural z siedzibą w ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa, NIP: 521-369-08-53, REGON: 360939600, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000554080.

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. Szczegóły Konkursu opisane są w poście konkursowym dostępnym na stronie: https://www.facebook.com/sotinatural

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

5. Konkurs „#wtajemniczeniwzielone” odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:

a) posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu lub zamieszkania;
b) są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, zgoda ich przedstawiciela ustawowego może być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej, przed przystąpieniem do konkursu po uprzednim przesłaniu przedmiotowej zgody na Messenger SOTI Natural;

c) posiadają aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook.
d) wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z udziałem w Konkursie.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, w tym zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych Organizatora i Fundatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych.

3. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

4. Wyłaniając Zwycięzcę Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria: kreatywność, innowacyjność, przekaz poszczególnego dzieła, estetyka dzieła, zgodność realizacji etapu z założeniami konkursu oraz spełnienie warunków regulaminu dotyczących publikacji dzieła.

III. Zasady udziału w Konkursie.

1. 2.

Konkurs rozpoczyna się dnia 2.11.2022 r. i kończy 2.12.2022 r. o godzinie 23:59.

Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu (Dalej: Zadanie Konkursowe) jest wejście na stronę https://www.facebook.com/sotinatural rozpoczęcie konwersacji z chatbotem poprzez Messenger, rozwiązanie quizu składającego się z 4 pytań, a następnie odpowiedzi na pytanie kreatywne: “#wtajemniczeniwzielone wiedzą, jak zadbać o swoje zdrowie! Napisz, jak robisz to Ty!”.

page2image38501952

IV. Nagroda w Konkursie.

1. Przekazującym nagrodę jest Fundator.

2. O przyznaniu Nagrody zadecyduje Komisja Konkursowa, wyznaczone przez Organizatora i Fundatora.

3. Nagrodą główną w Konkursie jest 5x voucher o wartości 1000 zł do wykorzystania w Biurze Podróży TUI.

4. Nagrody dodatkowe to 50x voucher na odbiór 10 butelek SOTI Natural w Lidlu o wartości 50 zł oraz 100x voucher na odbiór 3x butelek SOTI Natural w Żabce o wartości 20 zł.

5. Zwycięzca, aby otrzymać nagrodę jest zobligowany do przedstawienia dowodu zakupu 2 dowolnych produktów SOTI Natural w terminie od 01.09.2022 do 12.12.2022.

6. Organizator zastrzega możliwość braku wyboru zwycięzcy nagrody i zakończenia Konkursu w dowolnym momencie.

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisje Konkursową wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.

8. Zwycięzcy nie mogą żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść praw do nagrody na osobę trzecią.

9. Zwycięzcy mogą zrzec się prawa do Nagrody.

10. Wyniki konkursu będą ogłoszone do 20.12.2022 r. w serwisie Facebook, poprzez wiadomość prywatną.

11.Nagrody zostaną przekazane laureatom poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook.

12. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników, którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności gdy w poście konkursowym, o którym mowa w niniejszym regulaminie zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w odczucia religijne, jak również fotografie o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto fotografie, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

13. Organizator może także wykluczyć Uczestnika z konkursu w przypadku, kiedy poweźmie uzasadnione przypuszczenia, że uczestnik nie posiada praw do zamieszczonego zgłoszenia lub zamieszczone dzieło narusza prawa osobytrzeciej.

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą pocztową na adres siedziby Organizatora podany w pkt I ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem “#wtajemniczeniwzielone przez cały czas trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w przypadku Uczestników Konkursu – 14 dni od daty ogłoszenia Zwycięzcy a w przypadku Zwycięzcy – 14 dni od daty otrzymania Nagrody.

2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a takżeżądanie zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust.2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

VI. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w tym Zwycięzców Konkursu jest Organizator.

2. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestników, wyrażonej poprzez akceptację niniejszego regulaminu i dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie.

3. Dane osobowe Uczestników przekazywane są Organizatorowi oraz mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.

4. W związku z przetwarzaniem przez Fundatora i Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

b) prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora lub podmiotu przetwarzającego na rzecz administratora;

c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie, jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie to brak możliwości udziału w konkursie i odebrania Nagrody.

7. Dane będą przechowywane do czasu, kiedy można zgłaszać reklamację, a w przypadku zgłoszenia reklamacji – do czasu rozpatrzenia reklamacji.

8. Zwycięzca akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż przysługują mu pełne prawa autorskie do zamieszczanych komentarzy, zdjęć, postów oraz innych praw.

9. W przypadku kierowania jakichkolwiek roszczeń do Organizatora lub Fundatora, w związku z prawami do zdjęcia lub postu, wszelką odpowiedzialność za te roszczenia ponosi Uczestnik.

VII. Prawa Autorskie

1. Uczestnicy konkursu udzielają niniejszym licencji Organizatorowi na wykorzystywanie stworzonych przez Zwycięzcę treści w ramach niniejszej umowy.

2. Organizator ma prawo udzielać sublicencji.

3. Udzielenie licencji następuje na okres 14 miesięcy od dnia zakończenia konkursu.

3. Licencja udzielana jest nieodpłatnie.

4. Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych.

5. Organizator może korzystać z treści na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, magnetycznego całości dzieła lub jego części,

b. w zakresie kopiowania, zwielokrotniania techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, a także wszelkimi innymi technikami, całości dzieła lub jego części,

c. w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami poprzez użyczanie i najem oryginału lub egzemplarzy, jak również w zakresie powielania, dystrybucji, emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, w odniesieniu do całości dzieła lub jego części,

d. w zakresie wprowadzenia do pamięci komputera i gromadzenia danych w formie cyfrowej całości dzieła lub jego części,

e. w zakresie publicznego udostępniania dzieła lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f. w zakresie emisji dzieła lub jego części na antenie telewizyjnej oraz na stronach internetowych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego,

g. wprowadzenie do sieci Internet, na strony www oraz media społecznościowe, całości dzieła lub jego części,

h. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 1-7. VIII.

Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na fanpage’umorganizatora. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego, opisanego w pkt V powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

3. Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Konkursie, o czym poinformuje Uczestników na swoim oficjalnym profilu na portalu Facebook.

4. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

5. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

6. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i rozumie je.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl